Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε την πρόταση έργου με τίτλο «Περίθαλψη και επανένταξη Σταχταρών (Apus sp.), δημιουργία δικτύου κτηρίων φιλικών στις σταχτάρες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο τη διατήρηση του πληθυσμού τους». Την πρόταση υπέβαλε η Δράση για την άγρια ζωή έπειτα από την πρόσκληση «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» και ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 3: Συμμετοχικότητα πολιτών: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες»

Στο πλαίσιο του προγράμματος που θα υλοποιήσει το σωματείο μας, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 49.999,24 €, θα καλυθφθούν τα έξοδα περίθαλψης και επανένταξης σταχταρών που θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις μας, θα κατασκευαστεί ειδικός κλωβός εκγύμνασης και προεπανένταξης των πουλιών και θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίκτυο κτηρίων φιλικών στις σταχτάρες για την προστασία των ειδών αυτών.

Ευχαριστούμε το Πράσινο Ταμείο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη Δράση για την άγρια ζωή και αξιολόγησε θετικά την πρότασή μας στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.